Bhup

  • Post category:raag
  • Post comments:0 Comments

Aaroh: S R G P D S’
Avroh: S’ D P G~ R | .D~ S
Pakkad: G R P G~ | G R | .D~ S

SwarasMadhyam and Nishad forbidden (varjya). Rest All Shuddha Swaras.
JatiAudhav-Audhav
ThaatKalyan
Vadi/SamvadiGandhar (G) / Dhaivat (D)
SingingTime(6 PM – 9 PM): 1st Prahar of the night: Ratri ka Pratham Prahar: Sandhi Prakash Time
Mukhya-AngG R G~ | P G~ D P | S’ D P G~ | P G R G | G R S;